1. Opdrachtverklaring

Het centrum voor ontwikkelingstherapie is een voorziening voor multidisciplinaire therapie bij jonge kinderen met ontwikkelingsstoornissen en emotionele of gedragsproblemen. De behandeling beoogt een zo goed mogelijk niveau van functioneren in de dagelijkse omgeving en is daarom gericht op:

 • een verbeteren van (dagelijkse) vaardigheden en functionele tekorten op verschillende ontwikkelingsdomeinen.
 • leren omgaan met beperkingen.
 • emotieregulatie, sociaal-communicatief gedrag en adaptief gedrag.
 • een beter afstemmen van de omgeving op de specifieke noden van het kind.
 • een goed welbevinden en sociale interactie.

Het centrum heeft de ambitie om een toonaangevende rol te spelen in het hulpverleningsaanbod in de regio en zijn opdracht te vervullen volgens de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. Dit doen we met bijzondere aandacht voor:

 • de interdisciplinaire samenwerking tussen de teamleden.
 • de professionele kennis en vaardigheden van de medewerkers.
 • wetenschappelijk onderbouwde therapiemethodes en –technieken.
 • een planmatig en gecoördineerd verloop van het behandelingsproces.
 • een goede infrastructuur en aangepast therapeutisch materiaal.
 • een optimale afstemming tussen hulpvraag en hulpaanbod.
 • een actieve betrokkenheid van de zorggebruiker (het kind) en zijn directe omgeving bij de behandeling.
 • een constructieve samenwerking met ouders, andere diensten en voorzieningen.

Tevens wil het centrum een organisatie zijn:

 • waar de beginselen van ‘behoorlijk bestuur’ gerespecteerd worden.
 • waar een klantvriendelijk, dynamisch en open klimaat heerst.
 • waar het welzijn van de werknemers in de organisatie belangrijk is.

Het is de overtuiging van het centrum dat:

 • door een (vroeg)tijdig en doelmatig ingrijpen ontwikkelings- en emotionele of gedragsproblemen kunnen afnemen, maar dat professionele hulpverlening ook zijn grenzen kent. Het eindresultaat van de therapie betekent niet noodzakelijk de gangbare norm halen. Zowel de medewerkers van het centrum als het kind en zijn omgeving moeten telkens weer opnieuw leren omgaan met beperkingen.
 • de hulpverlening enkel op ambulante wijze verstrekt kan worden.
 • het kind en zijn ouders (en zijn omgeving) in behandeling een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in het proces en er daarom maximaal bij betrokken moeten worden.
 • de ouders voor het centrum belangrijke partners zijn waarmee een samenwerkingsrelatie moet aangegaan worden die gebaseerd is op een fundamenteel respect voor hun eigenheid en privacy.
 • iedere medewerker – elk volgens zijn eigen mogelijkheden – een belangrijke bijdrage heeft in de realisatie van doelstellingen van het centrum.
 • een constructieve samenwerking met andere diensten en voorzieningen mogelijk is mits een open dialoog en respect voor ieders eigenheid en autonomie.

2. Krachtlijnen werking

Multidisciplinair teamwerk

Een team van artsen, psychologen, maatschappelijk werkster, logopedisten, kinesitherapeuten en kleuterleidsters werken intensief samen om de best mogelijke zorg te bieden. De teamleden overleggen vaak met elkaar om alle aspecten van de therapie goed op elkaar af te stemmen.

Ambulante behandeling

Elke vorm van therapie (groepstherapie, individuele en ouderbegeleiding) gaat in het centrum door en heeft een vaste tijdsduur. Een voldoende regelmaat van de therapie (4 maal per week, geen langdurige onderbreking) is noodzakelijk.

Behandeling op maat

Het programma is aangepast aan de noden van het kind en zijn directe omgeving (ouders, school…). De teamleden evalueren regelmatig de therapie en stellen die bij als het nodig is. Een behandeling duurt gemiddeld 2 jaar of tot het kind de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt.

Participatie van de ouders en de directe omgeving van het kind

Het bepalen en realiseren van de therapiedoelstellingen is een gedeelde verantwoordelijkheid van het centrum, het kind en zijn directe omgeving. Ouders, de school … worden actief betrokken bij de behandeling.

Deskundige zorg

Alle teamleden zijn gespecialiseerd in de doelgroepen die in het centrum behandeld worden. Ze vervolmaken voortdurend hun professionele kennis en vaardigheden. De toegepaste therapiemethodes en –technieken zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring.

Zorgzame zorg

We werken respectvol samen met elk kind (en hun ouders) en hechten veel belang aan het menselijke aspect in de zorg: een goed contact, persoonlijke aandacht, correcte informatie…

Samenwerking met anderen

Het centrum streeft naar een goede samenwerking met andere zorgverleners en diensten. Wij stellen hierbij steeds respect voor elkaars deskundigheid en eigenheid voorop.

Ons centrum heeft een revalidatieovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap.

3. Referentiekader

Van elk van onze medewerkers wordt verwacht dat hij/zij:

 • alle zorggebruikers gelijkwaardig behandelt, ongeacht hun etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal of financiële achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.
 • iedere zorggebruiker als een volwaardig persoon bejegent, zijn eigenheid aanvaardt en rekening houdt met de mogelijke invloed(en) van de filosofische, religieuze en culturele waarden van de zorggebruiker.
 • elke zorgvraag ernstig neemt, zijn professionele vaardigheden maximaal aanwendt en in overleg met het kind en zijn omgeving een optimale afstemming probeert te realiseren tussen de zorgvraag en het zorgaanbod. Hierbij zal de medewerker ten volle de eigen mogelijkheden van het kind en zijn omgeving ondersteunen.
 • De geheimhoudingsplicht in acht neemt en de privacy van het kind en zijn omgeving respecteert. Om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden, verwerken we persoonsgegevens van onze gebruikers. Iedere medewerker dient hierbij bijzondere aandacht te hebben voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacyverklaring).